Özel Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Son Güncelleme Tarihi : 25.4.2016

ÖZEL YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GÖREVLER

 

1. Özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek,
 
2. Özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşların denetimi sonrası gerekli yaptırımları uygulamak,
 
3. Özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşlar bünyesindeki organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama ve diğersağlık hizmetlerinin il düzeyinde izin, tescil ve denetimi ile kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
 
4. Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak,
 
5. Özel sağlık kuruluşlarının çalışan güvenliğine yönelik iş ve işlemleri yapmak,
 
6. Görev alanına giren kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,
 
7. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,
 
8. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ DENETİMLERİ İLE İLGİLİ GÖREVLER

 

1. Sağlık kurum ve kuruluşlarının Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyumunu denetlemek,
 
2. Özel hastane, ayakta teşhis ve tedavi yapan özel sağlık kurum ve kuruluşlarının denetimlerini yapmak,
 
3. Kamu sağlık tesislerinin denetimlerini yapmak,
 
4. Özel ağız diş sağlığı hizmeti sunan sağlık kuruluşlarının denetimlerini ilgili şube ile koordineli olarak yapmak,
 
5. Denetleyicilerin belirlenmesi ve denetim ekiplerinin oluşturulmasına yönelik işlemleri yürütmek,
 
6. Yıllık denetim planını hazırlamak,
 
7. Yapılan denetimlere ilişkin olarak yıllık denetim faaliyet raporunu hazırlamak ve Bakanlığa bildirmek,
 
8. Denetim sonuçlarını ilgili şubelere iletmek,
 
9. Denetleyicilere yönelik yapılacak olan eğitimleri düzenlemek,
 
10. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
 

SAĞLIK MESLEKLERİ İLE İLGİLİ GÖREVLER

 

1. İlgili mevzuat gereğince ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men cezalarının uygulanmasını ilgili meslek odaları ile işbirliğiiçerisinde sağlamak,
 
2. Psiko-teknik merkezleri ve diğer sağlık meslek mensuplarınca açılan merkezlerin açılış kapanış iş ve işlemlerini yürütmek,
 
3. Meslek odaları ve kuruluşları ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 
4. İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak,
 
5. İzinsiz ve/veya yetkisiz sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,
 
6. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,
 
7. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
 
 
ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÖREVLER
 
 
1. Ayakta teşhis ve tedavi amacıyla açılacak olan özel sağlık kuruluşlarının mevzuat çerçevesinde başvurularını değerlendirmek, uygun olanların ruhsat işlemlerini yürütmek, izlemek, mevzuat gereği gerekli işlemleri yerine getirmek,
 
2. Özel laboratuvar ve müesseselerin açılış iş ve işlemlerini yürütmek,
 
3. Görev alanına giren kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,
 
4. Evde bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılış ve işleyiş hizmetlerini yürütmek,
 
5. İşyerlerinin sağlık birimlerinin durumlarını saptamak, değerlendirmek ve kayıtlarını tutmak,
 
6. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,
 
7. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
 

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÖREVLER

 

1. Tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla mevcut hizmet birimlerini yönlendirmek, hizmetleri izlemek, açılması planlanan hastane, merkez, ünite birimlerinin  mahalli etütlerini yaparak, ihtiyaçları planlamak, Bakanlığa göndermek,
 
2. Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarının ve diş protez laboratuvarlarının mevcut yasa, emir ve prensiplere uygun olup olmadığını izlemek, mevzuata uymayanları ıslah amacıyla uyarmak, ıslah edilmeyenler hakkında yasal işlemler yapmak, açma, nakil ve kapatmalarda gerekli işlemleri yapmak,
 
3. İzinsiz ve/veya yetkisiz ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan kişi, kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli yaptırımları uygulamak,
 
4. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,
 
5. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.