Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi ile İlgili Sınav İlanı

Tarih : 6.3.2018

İl Sağlık Müdürlüğümüzde kurulan Tespit Komisyonumuz; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelemiş olup, sınava girmeye hak kazanan kişiler, sınav tarih ve saati  (Ek-1)’de belirtilmiştir. Listede yer alan kişilerin anılan tarih ve saatlerde İl Sağlık Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacak sınava katılmak için hazır bulunmaları gerekmektedir.
 
Sınava girmeye hak kazanan kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formları Emniyet Müdürlüğüne gönderilmiştir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda kamuda sürekli işçi olarak  çalışmalarına engel bir husus tespit edilen kişiler, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sahte belge sundukları sonradan tespit edilenlerin kadroları iptal edilecek ve kişiler hakkında gerekli iş ve işlemler başlatılacaktır.   
 
1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz" hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
    
Sınava girmeye hak kazanan kişiler, sınav tarih ve saatine buradan ulaşabilirsiniz.
 
-DUYURULAR-

HIZLI ERİŞİM